วัดเทพศิรินทร์

                                                                                                              


วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
เป็น
พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของความเป็นชาติไทยมาอย่างยาวนาน 

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับพระอารามหลวงที่มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาแห่งนี้กันมากขึ้นค่ะ
สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร มีความสำคัญอย่างไร สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จึงได้รับความสนใจจากนักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดิมทีแล้ว สถานที่ปลงศพหรือเมรุปูนที่สร้างขึ้นสำหรับเผาศพสามัญชนนั้นจะไม่มีการสร้างขึ้นภายในพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างฌาปนกิจสถานสำหรับเจ้านายและพระราชวงศ์ที่ไม่ได้มีบรรดาศักดิ์สูงพอที่จะสร้างพระเมรุบริเวณทุ่งพระเมรุหรือท้องสนามหลวง ตลอดจนใช้สำหรับการปลงศพสามัญชนทั่วไป จึงนับว่ามีความน่าสนใจมาก และสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ของชนชั้นสยามในรัชสมัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ภายใน สุสานหลวงวัดเทพศิรินทร์ ยังประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลับพลาอิสริยาภรณ์ ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ เมื่อ พ.ศ.2437 อันนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธิพระราชทานเพลิงศพภายในวัดเทพศิรินทร์นับตั้งแต่สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2421 และพลับพลาอิสริยาภรณ์ดังกล่าวก็ถูกใช้เป็นศาลาที่ประทับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานเพลิงในครั้งนั้น และยังดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงพระเมรุที่ถูกใช้สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในปี พ.ศ.2558 ด้วยเช่นกัน
1. พระอุโบสถ
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือได้ว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากอีกแห่งหนึ่ง ภายนอกพระอุโบสถมีเสาพาไลขนาดใหญ่ทรงกลมล้อมรอบ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันประดับลวดลายเป็นรูปตราพระเกี้ยว พื้นปูด้วยหินอ่อน ซุ้มประตูหน้าต่างด้านนอกสลักลวดลายปูนปั้นเป็นทรงพระมหามงกุฎกระเบื้องเคลือบ และเมื่อเดินเข้าไปภายในพระอุโบสถ ท่านก็จะตกตะลึงในความงดงาม คือ มีการตกแต่งด้วยลายรดน้ำ พื้นเพดานด้านในทาด้วยชาดและสลักลวดลายเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ตระกูล ซุ้มประตูหน้าต่างด้านในสลักลวดลายเป็นซุ้มเครือไม้ดอกผูกล้อม ตราพระเกี้ยวที่อยู่เหนือพานรองสองชั้น โดยมีช้างสามเศียรยืนบนแท่นทูนพานเครื่องสูง มีราชสีห์กับคชสีห์ประกอบเครื่องสูงทั้งสองข้าง

2. พระนิรันตราย
พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2421 ตามราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่โปรดให้สร้างถวายแก่วัดในธรรมยุตินิกายซึ่งก็คือวัดเทพศิรินทร์แห่งนี้นี่เอง

 3. พระประธาน
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2427 ประดิษฐานอยู่ตรงกลางปราสาทจัตุรมุข โดดเด่นด้วยสีทองอร่ามตา เป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นไปตาม ๆ กัน

 พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
                                                                                                             
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา จัดแสดงอยู่ในอาคาร ร.ศ.109 ที่มีลักษณะอาคารแบบตะวันตก 2 ชั้น ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน โดยนำเสนอและจัดแสดงในรูปแบบสี่มิติ ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ Computer graphic, Video Animation และ Presentation มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้เป็นการเปิดมุมมองการเรียนรู้แบบใหม่ๆ นอกจากนั้นที่ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ยังมีห้องจัดแสดงอยู่ 3 ห้อง คือ ห้องพระราชประวัติ, ห้องพระอุโบสถ และห้องศรีมหาโพธิ์


Visitors: 97,020