รายชื่อวัดในกรุงเทพมหานคร

วัดในกรุงเทพมหานคร

 พระอารามหลวงมหานิกาย 

 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
 • วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) แขวงดุสิต เขตดุสิต
 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
 • วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
 • วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 • วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
 • วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดอรุณเ ขตบางกอกใหญ่
 • วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่
 • วัดราชบุรณราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
 • วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 • วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
 • วัดอนงคารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
 • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
 • วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดหนังราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
 • วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
 • วัดทองธรรมชาติวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
 • วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 • วัดนางนองวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
 • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
 • วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
 • วัดจันทารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
 • วัดราชคฤห์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
 • วัดอินทารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
 • วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
 • วัดศรีสุดารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
 • วัดชิโนรสารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) [[แขวงบ้านช่างหล่อ] ]เขตบางกอกน้อย
 • วัดพระยาทำวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
 • วัดอมรินทรารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 • วัดดุสิดารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
 • วัดสังข์กระจายวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
 • วัดนาคกลางวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
 • วัดภคินีนาถวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
 • วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
 • วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบางจาก เขตพระโขนง
 • วัดราชนัดดารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
 • วัดปรินายกวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
 • วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
 • วัดเทพธิดารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
 • วัดมหรรณพารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
 • วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
 • วัดนวลนรดิศวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
 • วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
 • วัดทองนพคุณ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
 • วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
 • วัดเวฬุราชิณ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
 • วัดบุณยประดิษฐ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางไผ่ เขตบางแค
 • วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
 • วัดบางนาใน (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางนา เขตบางนา
 • วัดคฤหบดี (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
 • วัดดาวดึงษาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
 • วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
 • วัดอินทรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
 • วัดสามพระยา (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
 • วัดนิมมานรดี (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
 • วัดนางชี (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
 • วัดปากน้ำ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
 • วัดชัยชนะสงคราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดยานนาวา (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงยานนาวา เขตสาทร
 • วัดดอนเมือง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
 • วัดหลักสี่ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 • วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 • วัดราชสิงขร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
 • วัดยาง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
 • วัดเทพลีลา (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

 • วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
 • วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 • วัดราชาธิวาสวิหารราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
 • วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
 • วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
 • วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
 • วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 • วัดราชผาติการามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
 • วัดบุปผารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
 • วัดเครือวัลย์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
 • วัดตรีทศเทพวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
 • วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
 • วัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
 • วัดนรนาถสุนทริการาม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
 • วัดบุรณศิริมาตยาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • วัดธาตุทอง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

วัดราษฏร์ในกรุงเทพมหานคร

วัดราษฏร์ในเขตคลองเตย

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดคลองเตยนอก แขวงคลองเตย
 • วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย
 • วัดสะพาน แขวงพระโขนง

วัดราษฎร์ในเขตคลองสาน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทร
 • วัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทร
 • วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง

วัดราษฏร์ในเขตคลองสามวา

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน
 • วัดคู้บอน แขวงบางชัน
 • วัดแป้นทองโสภาราม แขวงสามวาตะวันตก
 • วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก
 • วัดลำกะดาน แขวงสามวาตะวันออก
 • วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม แขวงสามวาตะวันออก
 • วัดสุขใจ แขวงสามวาตะวันออก
 • วัดสุทธิสะอาด แขวงสามวาตะวันออก
 • วัดเสนานนท์ แขวงสามวาตะวันออก

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดจินดิตวิหาร แขวงคลองสามวา
 • วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน

วัดราษฏร์ในเขตคันนายาว

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดคลองครุ แขวงรามอินทรา
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงคันนายาว

วัดราษฏร์ในเขตจตุจักร

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว

วัดราษฏร์ในเขตจอมทอง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง แขวงจอมทอง
 • วัดบางขุนเทียนกลาง แขวงจอมทอง
 • วัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง
 • วัดบางขุนเทียนใน แขวงจอมทอง
 • วัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทอง
 • วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน
 • วัดไทร แขวงบางขุนเทียน
 • วัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน
 • วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน
 • วัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ
 • วัดศาลาครืน แขวงบางค้อ
 • วัดโพธิทอง แขวงบางมด
 • วัดยายร่ม แขวงบางมด
 • วัดสีสุก แขวงบางมด

วัดราษฏร์ในเขตดอนเมือง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน
 • วัดเทพนิมิตต์ แขวงสีกัน
 • วัดพรหมรังษี แขวงสีกัน
 • วัดเวฬุวนาราม แขวงสีกัน
 • วัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงสีกัน
 • วัดสีกัน แขวงสีกัน

วัดราษฏร์ในเขตดินแดง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงดินแดง
 • วัดพรหมวงศาราม แขวงดินแดง

วัดราษฏร์ในเขตดุสิต

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดโบสถ์สามเสน แขวงดุสิต
 • วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดจันทรสโมสร แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรี
 • วัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาล
 • วัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา

วัดราษฏร์อนัมนิกาย

 • วัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค

วัดราษฏร์ในเขตตลิ่งชัน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดช่างเหล็ก แขวงคลองชักพระ
 • วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ
 • วัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ
 • วัดเรไร แขวงคลองชักพระ
 • วัดกระจัง แขวงฉิมพลี
 • วัดทอง แขวงฉิมพลี
 • วัดพุทธจักรมงคลชยาราม แขวงฉิมพลี
 • วัดมณฑป แขวงฉิมพลี
 • วัดสมรโกฏิ แขวงฉิมพลี
 • วัดไก่เตี้ย แขวงตลิ่งชัน
 • วัดนครป่าหมาก แขวงตลิ่งชัน
 • วัดน้อยใน แขวงตลิ่งชัน
 • วัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง
 • วัดทอง แขวงบางเชือกหนัง
 • วัดพิกุล แขวงบางเชือกหนัง
 • วัดกระโจมทอง แขวงบางพรม
 • วัดแก้ว แขวงบางพรม
 • วัดเทพพล แขวงบางพรม
 • วัดประสาท แขวงบางพรม
 • วัดเพลง แขวงบางพรม
 • วัดศิริวัฒนาราม แขวงบางพรม
 • วัดสะพาน แขวงบางพรม
 • วัดจำปา แขวงบางระมาด
 • วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด
 • วัดมะกอก แขวงบางระมาด
 • วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด

วัดราษฏร์ในเขตทวีวัฒนา

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน์
 • วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์
 • วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส แขวงทวีวัฒนา

วัดราษฏร์ในเขตทุ่งครุ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ
 • วัดบางมดโสธราราม แขวงบางมด
 • วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด) แขวงบางมด

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดพุทธบูชา แขวงบางมด

วัดราษฏร์ในเขตธนบุรี

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลู
 • วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู
 • วัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู
 • วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) แขวงตลาดพลู
 • วัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลู
 • วัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล
 • วัดดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง
 • วัดบางน้ำชน แขวงสำเหร่
 • วัดบุคคโล แขวงดาวคะนอง
 • วัดราชวรินทร์ แขวงสำเหร่
 • วัดสันติธรรมาราม แขวงสำเหร่
 • วัดสุทธาวาส แขวงบุคคโล
 • วัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี
 • วัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี
 • วัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดกลางดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง

วัดราษฏร์ในเขตบางกอกน้อย

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์
 • วัดไชยทิศ แขวงบางขุนนนท์
 • วัดบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
 • วัดภาวนาภิรตาราม แขวงบางขุนนนท์
 • วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์
 • วัดบางเสาธง แขวงบางขุนศรี
 • วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี
 • วัดมะลิ แขวงบางขุนศรี
 • วัดรวกสุทธาราม แขวงบางขุนศรี
 • วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดละครทำ แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดสีหไกรสร แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดอมรทายิการาม แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ
 • วัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราช
 • วัดวิเศษการ แขวงศิริราช
 • วัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์
 • วัดบางบำหรุ แขวงอรุณอมรินทร์
 • วัดปฐมบุตรอิศราราม (ปฐมบุตรอิสราราม) แขวงอรุณอมรินทร์
 • วัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอมรินทร์

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดเชิงเลน แขวงบางขุนศรี

วัดราษฏร์ในเขตบางกอกใหญ่

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ
 • วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ
 • วัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ
 • วัดประดู่ฉิมพลี แขวงวัดท่าพระ
 • วัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ
 • วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ

วัดราษฏร์ในเขตบางกะปิ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดจันทวงศาราม (กลาง) แขวงคลองจั่น
 • วัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น
 • วัดพระไกรสีห์ แขวงหัวหมาก
 • วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก

วัดราษฏร์ในเขตบางขุนเทียน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดกก แขวงท่าข้าม
 • วัดธรรมคุณาราม แขวงท่าข้าม
 • วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม
 • วัดปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม
 • วัดประชาบำรุง แขวงท่าข้าม
 • วัดเลา แขวงท่าข้าม
 • วัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม
 • วัดกำแพง แขวงแสมดำ
 • วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ
 • วัดพรหมรังษี แขวงแสมดำ
 • วัดสะแกงาม แขวงแสมดำ
 • วัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำ
 • วัดแสมดำ แขวงแสมดำ
 • วัดแทนวันดีสุขาราม แขวงแสมดำ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม

วัดราษฏร์ในเขตบางเขน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง
 • วัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์
 • วัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์

วัดราษฏร์ในเขตบางคอแหลม

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม
 • วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง แขวงบางคอแหลม
 • วัดจันทร์นอก แขวงบางโคล่
 • วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่
 • วัดไทร แขวงบางโคล่
 • วัดบางโคล่นอก แขวงบางโคล่
 • วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่
 • วัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่
 • วัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร

วัดราษฏร์ในเขตบางแค

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่
 • วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่
 • วัดม่วง แขวงหลักสอง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดทองเนียม แขวงหลักสอง
 • วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง

วัดราษฏร์ในเขตบางซื่อ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดทองสุทธาราม แขวงวงศ์สว่าง
 • วัดบางโพโอมาวาส แขวงบางซื่อ
 • วัดประชาศรัทธาธรรม แขวงวงศ์สว่าง
 • วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ
 • วัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงวงศ์สว่าง
 • วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ

วัดราษฏร์อนัมนิกาย

 • วัดอนัมนิกายาราม แขวงบางซื่อ

วัดราษฏร์ในเขตบางนา

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดบางนานอก แขวงบางนา
 • วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา

วัดราษฏร์ในเขตบางบอน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน
 • วัดบางบอน แขวงบางบอน
 • วัดวิสุทธารัตนาราม แขวงบางบอน

วัดราษฏร์ในเขตบางพลัด

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดรวกบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ
 • วัดเทพนารี แขวงบางพลัด
 • วัดเทพากร แขวงบางพลัด
 • วัดบางพลัด แขวงบางพลัด
 • วัดเพลง แขวงบางพลัด
 • วัดภาณุรังษี แขวงบางพลัด
 • วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม แขวงบางยี่ขัน
 • วัดทอง แขวงบางยี่ขัน
 • วัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน
 • วัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน
 • วัดเปาโรหิตย์ แขวงบางยี่ขัน
 • วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน
 • วัดสิงห์ แขวงบางยี่ขัน
 • วัดใหม่เทพนิมิตร แขวงบางยี่ขัน
 • วัดอมรคีรี แขวงบางยี่ขัน
 • วัดฉัตรแก้วจงกลณี แขวงบางอ้อ
 • วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดสามัคคีสุทธาวาส แขวงบางอ้อ

วัดราษฏร์ในเขตบางรัก

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดม่วงแค แขวงบางรัก
 • วัดสวนพลู แขวงบางรัก
 • วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม

วัดราษฏร์ในเขตบึงกุ่ม

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
 • วัดบางเตย แขวงคลองกุ่ม
 • วัดบุญศรีมุนีกรณ์ แขวงนวลจันทร์
 • วัดพิชัย แขวงคลองกุ่ม
 • วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม

วัดราษฏร์ในเขตปทุมวัน

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดชัยมงคล แขวงรองเมือง
 • วัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมือง
 • วัดสระบัว แขวงรองเมือง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดดวงแข แขวงรองเมือง

วัดราษฏร์ในเขตประเวศ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) แขวงดอกไม้
 • วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้
 • วัดกระทุ่ม แขวงประเวศ
 • วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงประเวศ
 • วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ

วัดราษฏร์ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดสิตาราม แขวงคลองมหานาค
 • วัดพระพิเรนทร์ แขวงบ้านบาตร
 • วัดคณิกาผล แขวงป้อมปราบ
 • วัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ
 • วัดดิสานุการาม แขวงวัดเทพศิรินทร์
 • วัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์
 • วัดสุนทรธรรมทาน แขวงวัดโสมนัส

วัดราษฏร์จีนนิกาย

 • วัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ

วัดราษฏร์ในเขตพญาไท

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน

วัดราษฏร์ในเขตพระโขนง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงบางจาก

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจาก

วัดราษฏร์ในเขตพระนคร

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม
 • วัดเอี่ยมวรนุช แขวงบ้านพานถม

วัดราษฏร์จีนนิกาย

 • วัดทิพย์วารีวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์

วัดราษฏร์ในเขตภาษีเจริญ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดตะล่อม แขวงคลองขวาง
 • วัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวาง
 • วัดนก แขวงคูหาสวรรค์
 • วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์
 • วัดปากน้ำฝั่งใต้ แขวงคูหาสวรรค์
 • วัดยางบางจาก แขวงคูหาสวรรค์
 • วัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์
 • วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน
 • วัดกำแพง แขวงบางแวก
 • วัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก
 • วัดตะโน แขวงบางแวก
 • วัดโตนด แขวงบางแวก
 • วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงบางแวก
 • วัดโคนอน แขวงบางหว้า
 • วัดรางบัว แขวงบางหว้า
 • วัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้า
 • วัดกำแพง แขวงปากคลองภาษีเจริญ
 • วัดทองศาลางาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
 • วัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ
 • วัดประดู่บางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ
 • วัดเพลง แขวงปากคลองภาษีเจริญ

วัดราษฏร์ในเขตมีนบุรี

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี
 • วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี
 • วัดแสนสุข แขวงมีนบุรี
 • วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ
 • วัดลำนกแขวก แขวงแสนแสบ
 • วัดศรีกุเรชา แขวงแสนแสบ

วัดราษฏร์ในเขตยานนาวา

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรี
 • วัดช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
 • วัดช่องลม แขวงช่องนนทรี
 • วัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง
 • วัดด่าน แขวงบางโพงพาง
 • วัดทองบน แขวงบางโพงพาง
 • วัดปริวาศ แขวงบางโพงพาง

วัดราษฏร์จีนนิกาย

 • วัดโพธิ์แมนคุณาราม แขวงช่องนนทรี

วัดราษฏร์ในเขตราชเทวี

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดอภัยทายาราม แขวงทุ่งพญาไท
 • วัดดิสหงษาราม แขวงมักกะสัน
 • วัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี

วัดราษฏร์ในเขตราษฎร์บูรณะ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดเกียรติประดิษฐ์ แขวงบางปะกอก
 • วัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก
 • วัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก
 • วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
 • วัดแจงร้อน แขวงราษฎร์บูรณะ
 • วัดสน แขวงราษฎร์บูรณะ
 • วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ

วัดราษฏร์ในเขตลาดกระบัง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดขุมทอง แขวงขุมทอง
 • วัดราชโกษา แขวงขุมทอง
 • วัดปากบึง แขวงคลองสองต้นนุ่น
 • วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ
 • วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว
 • วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว
 • วัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบัง
 • วัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
 • วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง
 • วัดสังฆราชา แขวงลาดกระบัง
 • วัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว
 • วัดอุทัยธรรมาราม แขวงลำปลาทิว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว

วัดราษฏร์ในเขตลาดพร้าว

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
 • วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดสิริกมลาวาส แขวงลาดพร้าว

วัดราษฏร์ในเขตวังทองหลาง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดสามัคคีธรรม แขวงพลับพลา

วัดราษฏร์ในเขตวัฒนา

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดภาษี แขวงคลองตันเหนือ

วัดราษฏร์ในเขตสวนหลวง

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดมหาบุศย์ แขวงสวนหลวง
 • วัดปากบ่อ แขวงสวนหลวง
 • วัดใต้ แขวงสวนหลวง
 • วัดทองใน แขวงสวนหลวง
 • วัดต้นไทรย์ แขวงสวนหลวง
 • วัดขจรศิริ (วัดขอม) แขวงสวนหลวง

วัดราษฏร์ในเขตสะพานสูง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดลาดบัวขาว แขวงสะพานสูง

วัดราษฏร์ในเขตสัมพันธวงศ์

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์

วัดราษฏร์อนัมนิกาย

 • วัดชัยภูมิการาม แขวงจักรวรรดิ
 • วัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ
 • วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย
 • วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์
 • วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์

วัดราษฏร์ในเขตสาทร

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดดอน แขวงยานนาวา
 • วัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงยานนาวา
 • วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา

วัดราษฏร์ในเขตสายไหม

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนน
 • วัดราษฎร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน
 • วัดอมราวราราม แขวงคลองถนน
 • วัดเจริญธรรมาราม แขวงสายไหม
 • วัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม
 • วัดโคกจ้าหล่า แขวงออเงิน
 • วัดพรพระร่วงประสิทธิ แขวงออเงิน
 • วัดอยู่ดีบำรุงธรรม แขวงออเงิน

วัดราษฏร์ในเขตหนองแขม

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม พระทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร เจ้าอาวาส (หลวงพ่อเสือดำ)
 • วัดหนองแขม แขวงหนองแขม
 • วัดหลักสาม แขวงหนองแขม
 • วัดไผ่เลี้ยง แขวงหนองค้างพลู
 • วัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลู
 • วัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู

วัดราษฏร์ในเขตหนองจอก

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดกระทุ่มราย แขวงกระทุ่มราย
 • วัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย
 • วัดสีชมพู แขวงคลองสิบ
 • วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ แขวงคลองสิบสอง
 • วัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง
 • วัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบสอง
 • วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ
 • วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม แขวงโคกแฝด
 • วัดราษฎร์บำรุง แขวงลำต้อยติ่ง
 • วัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง
 • วัดลำวังคาสุทธาวาส แขวงลำต้อยติ่ง
 • วัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง
 • วัดลำพะอง แขวงลำผักชี
 • วัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชี

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 • วัดเจียระดับ แขวงลำผักชี
 • วัดลำผักชี แขวงลำผักชี

วัดราษฏร์ในเขตห้วยขวาง

วัดราษฏร์มหานิกาย

 • วัดใหม่ช่องลม แขวงบางกะปิ
 • วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) แขวงบางกะปิ
  • มีขนาด Size S ,M และ premium ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด มีพวงหรีด Size Sขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ราคา 1,200 บาทร้านพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด Size Mขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 100-120 ซม. ราคา...
  • ร้านพวงหรีดพัดลม ร้านพวงหรีดออนไลน์ที่ลูกค้าไว้วางใจ จัดพวงหรีดพัดลมด้วยดอกไม้แห้งสวยงามหลากหลายพันธุ์ ทั้งแบบเรียบเก๋ดูดี หรือแบบสีสันสดสวย โดยช่างผู้ชำนาญและมีบริการจัดส่งวัดทั่ว...
  • ร้านพวงหรีดยูฟลาว์เวอร์ร้านพวงหรีดออนไลน์ที่ลูกค้าไว้วางใจจัดพวงหรีดผ้า มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบเรียบเก๋ดูดี หรือแบบสีสันสดสวย โดยช่างผู้ชำนาญและมีบริการจัดส่งวัดทั่วกรุงเทพฯ ...
Visitors: 93,926